Horizons 2最新卫星参数|Horizons 2|接收参数|84.9度节目表目表

下行频率 极化 符号率 FEC/调制 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 日期
11758 垂直(V) 45000 3/4
S2-QPSK
Animal Show HD HEVC
(4a67)
256 257 东南亚
波束
2017-10-07

Good TV

Samrujlok HD HEVC
(4a67)
3001 3002
Miracle HEVC
(4a67)
1031 1032
Mono Plus HEVC
(4a67)
1041 1042
Zee Mung HEVC
(4a67)
1051 1052
欧洲新闻频道 HEVC
(4a67)
1131 1132

Amarin TV HD

HEVC
(4a67)
1341 1342
1343
New TV HEVC
(4a67)
1181 1182
BBTV Channel 7 HD HEVC
(4a67)
1351 1352
1353
PPTV HD HEVC
(4a67)
1361 1362
1363
GMM One HD HEVC
(4a67)
1311 1312

Thai TV5 HD

HEVC
(4a67)
1011 1012
1013
Thairath HD HEVC
(4a67)
3016 3020
Workpoint TV HEVC
(4a67)
1231 1232
Mono 29 HEVC
(4a67)
1291 1292
卫视中文电影高清频道 HEVC
(4a67)
521 522
Thainess TV HD HEVC
(4a67)
381 382
Just For Fun HD HEVC
(4a67)
391 392
【预备频道】 MPEG-4
开锁
7031 7032
11838 垂直(V) 45000 3/4
S2-QPSK
Fan TV HEVC 1401 1402 东南亚
波束
 
2018-01-03

Good TV

Thai PBS HD HEVC
(4a67)
1031 1032
MCOT HD HEVC
(4a67)
1301 1302
Thai TV3 HD HEVC
(4a67)
1331 1333
Mysci HD HEVC
(4a67)
3013 3022
Khong Dee HD HEVC
(4a67)
1581 1582
Busaba HD HEVC
(4a67)
1611 1612
Fox HD 泰国 HEVC
(4a67)
2231 2232
Cat Channel HEVC
(4a67)
512 612
NHK World TV HD HEVC
(4a67)
5591 5592
法兰西24小时新闻英语高清频道 HEVC
(4a67)
7781 7882
国家地理野生高清频道 HEVC
(4a67)
5581 5582
Khong Dee HEVC
(4a67)
3004 3005
Samrujlok HEVC
(4a67)
256 257
Mysci HEVC
(4a67)
3013 3014
Baby TV HD HEVC
(4a67)
641 642
FOX Crime HD HEVC
(4a67)
471 472
FX HD HEVC
(4a67)
481 482
福克斯家庭影院高清频道(Fox Family Movies HD) HEVC
(4a67)
491 492
【宣传频道】 HEVC
开锁
7041 7042
【宣传频道】 HEVC
开锁
7021 7022
Fox life HEVC
(4a67)
531 532
11900 垂直(V) 30000 3/4
S2-QPSK
        东南亚
波束
 
2017-10-06

Good TV

       
       
       
       
       
       
       
       
颜色代表: 开锁 锁码 高清开锁 高清锁码 数据 传送
 

欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:wszgw2014@163.com

 

论 坛 声 明 本论坛所有言论,仅代表作者个人观点,与卫视中国论坛无关,本论坛只提供卫星爱好者技术讨论以及技术交流
收看卫星电视节目,请遵守国家相关法律和法规。爱国守法,从我做起。